We can do…ลองทำดู หนูทำได้ น้องอนุบาล

กิจกรรมส่งท้ายภาคเรียนฉันทะ ของเด็กๆ ชั้น อนุบาล 3 ตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของฉัน การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายให้สมดุล ได้สนุกกับการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังได้เรียนรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในห้องเรียนและเพื่อนต่างห้องเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางสังคม รวมถึงได้เรียนรู้ขอบเขตของการใช้อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย ว่าแต่ละส่วนมีความจำเป็นอย่างไร และสามารถทำอะไรได้บ้าง แปลงออกมาเป็นภาษาท่า ผ่านการร่ายรำ เต้น และ เล่นดนตรี อีกส่วนหนึ่ง เด็กๆ ยังได้ขยับกล้ามเนื้อ ออกกำลังกาย สร้างความแข็งแรงไปพร้อมๆกันกับกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

🔹 รำไทย แสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยงดงามแบบไทยๆ

🔹 แอโรบิก ได้ออกกำลังกายครบทุกส่วน

🔹 เต้นรำ จับคู่เต้นรำพื้นเมืองสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น

🔹 Line dance เด็กๆ แต่งกายเข้ากับบทเพลง ยืนเต้นเป็นแถวอย่างพร้อมเพรียง

เด็กๆจะได้เลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 2 กิจกรรม ตั้งเป้าหมายในกิจกรรมที่เลือก ฝึกฝน และแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเองในแต่ละครั้ง เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 10 เด็กๆ จะได้มาแสดงความสามารถให้เพื่อนๆ และน้องๆ ในช่วงชั้นได้รับชม เราจึงได้เห็น เวที “หนูทำได้” ที่เด็กๆ แต่ละห้องได้สลับหมุนเวียน กันมาแสดงให้เพื่อนและน้องๆ ได้รับชมกัน สร้างสีสัน ความสนุก ความสุขและรอยยิ้ม ก่อเกิดแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ เตรียมอนุบาล จนถึงชั้น อนุบาล 2 ที่ เมื่อถึงชั้นอนุบาล 3 จะได้มาแสดงแบบพี่ๆบ้าง

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566