Visual Thinking

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ทีมคุณครูฝ่ายมัธยมเข้าร่วมอบรม Visual Thinking “คิดเป็น…เห็นภาพ” เพื่อฝึกการคิดเชื่อมโยง สามารถจับประเด็น เข้าใจเรื่องราวได้อย่างรวดเร็ว คิดแก้ปัญหาและสื่อสารผู้อื่นได้อย่างเข้าอกเข้าใจ

วิทยากรโดย อ.ปรารถนา หาญเมธี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Visual Thinking ผู้เขียนหนังสือ The Facilitator คู่มือคุณ “Fa” มืออาชีพ จาก รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป ชวนคุณครูฝ่ายมัธยมร่วมเรียนรู้เทคนิคการฟังจับประเด็น คิดวิเคราะห์ เเละสังเกตความเชื่อมโยง สร้างวิธีคิดด้วยภาพและร่วม workshop การวาดภาพแบบง่ายๆ แต่มีความหมาย สามารถใช้ เส้น สี สัญลักษณ์ เพื่อสร้างความหมายอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

22 ตุลาคม 2563