Thank you mummy cow

Thank you mummy cow …By T.Becca

ชวนเด็กๆ ร้องเล่น เต้นสนุกๆ และเรียนรู้คำศัพท์ไปกับแม่วัวใจดี🐮

จากฟาร์มแสนสุขของ T.Becca กันนะคะ💗

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564