Societal Synergy สัมมนาวิชาการ ชวนคิดสะท้อนปัญหาสังคม Grade 10

เปิดมุมมองใหม่ให้นักเรียนชั้น 10 ในการชวนคิดสะท้อนปัญหาสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และการศึกษา ปัญหาเหล่านี้อยู่กับสังคมไทยมาช้านานจนอาจหลงลืมไปว่าทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนให้ปัญหาได้รับการแก้ไขได้

ในฐานะของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ก็สามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้ โดยต้องรู้จักที่จะตั้งคำถามก่อน ดังนั้นในชั้นเรียนของนักเรียนชั้น 10 เด็กๆ ได้มีโอกาสออกไปสังเกต ตั้งคำถาม และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหลากหลายแง่มุมในสังคมไทย โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมผ่านการทำงานจิตอาสาในรายวิชาสังคมศึกษา และนำการค้นคว้าของตนมาเรียบเรียงเขียนเป็นบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ ซึ่งถูกนำเสนอให้เพื่อนๆ ในช่วงชั้นมัธยมทั้งชั้น 7, 8 และ 11 ตลอดจนนักเรียนที่มีความสนใจได้ร่วมรับฟังและร่วมให้กำลังใจ ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้กันในงานอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความภาษาอังกฤษและงานสัมมนาวิชาการ  ‘Societal Synergy’ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ทุกผลงานที่เด็กๆ ชั้น 10 ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นตอบสนองวัตถุประสงค์ของงานเป็นอย่างดี ได้แก่ 1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเขียน วิเคราะห์และนำเสนอบทความภาษาอังกฤษ และ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์โครงสร้าง ระบบสังคมการเมือง และปรากฎการณ์ทางสังคมระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ

โดยภายในงาน มีการนำเสนอผลงานบทความทั้งหมด 8 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับ ชุมชนสลัม ภาวะโภชนาการของเด็กไทย สังคมสูงอายุ ตลอดจนปัญหาความไม่เท่าเทียมของสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของประชาชน โดยการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณณัฐกิตติ์ อนันทวณิชชยา เป็นผู้ให้คำปรึกษาการออกแบบการเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะและแนะนำแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผลงานแต่ละชิ้น อีกทั้ง ยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ระบบสังคมการเมือง และปรากฎการณ์ทางสังคม ให้ได้เห็นถึงปัญหาที่หยั่งรากลึกมานานในสังคมไทยอีกด้วย

ติดตามอ่านผลงานบทความภาษาอังกฤษของเด็กๆ ทั้ง 8 กลุ่มได้ทางช่องทางนี้

  1. Aging Society โดย Tanya – ศึกษาเหตุผลเบื้องหลังการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของเมืองไทยที่ไร้การจัดการอย่างเต็มที่จากรัฐบาล

https://drive.google.com/file/d/1TiZh0fuAWuH__pfA0zTEenMz3Lck2-uV/view?usp=sharing

2. Anonymous Children in Thai Education System โดย By Dan, Pob, Pru, Sakool and Kunzue – วิเคราะห์ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาในประเทศไทย จากสถิติที่ว่า เด็กมากกว่า 5.3 ล้านคนในไทยไม่ได้รับการศึกษาที่ดี

https://drive.google.com/file/d/1c2xkXaRvnJsmjN03m98YktxpOVa7DTag/view?usp=sharing

3. Children Living in Poverty and Lack of Education โดย Aimmie, Tonnam and Proton – ศึกษาปัญหาความยากจนและการเข้าไม่ถึงการศึกษาของคนไทยในพื้นที่ต่างๆ 

https://drive.google.com/file/d/1HqISah_f7s3njvXoTRX_LyrEsVrUvYUG/view?usp=sharing

4. Health Services Inequality in Thailand โดย Serene, Jedi, Pat, Aker, Pound – ศึกษาหนึ่งในปัญหาใหญ่ของความไม่เท่าเทียมกันคือความไม่เท่าเทียมกันของบริการสุขภาพในไทย

https://drive.google.com/file/d/178B-vJO40QVAYzIoa17CJu94CDf4Zwr2/view?usp=sharing

5. Duang Kae: the Reality of Slum โดย Lilly, Sunny, Golda and Moongmun – วิเคราะห์เชิงลึกของปัญหาชุมชนแออัดหรือสลัมโดยการศึกษาพื้นที่ชุมชนวัดดวงแข

https://drive.google.com/file/d/1iuN9wWUSuv-Nke2gyoV-bN5Uh4IwQOE-/view?usp=sharing

6. Elderly People Cause Health Problems โดย Tonpai, Game, Cheetah and Pammy – ศึกษาปัญหาสังคมผู้สูงอายุซึ่งนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพเชิงโครงสร้างของประเทศไทย

https://drive.google.com/file/d/1YzbtTc7RBBj28w_sQRqNtf3pXjvsp1dQ/view?usp=sharing

7. Little Children, Big Problems โดย Proud, Vanda, China and Pleng – ศึกษาปัญหาคุณภาพชีวิตของเด็กในพื้นที่ห่างไกลที่ส่งผลให้เกิดการบริจาคไม่รู้จบ

https://drive.google.com/file/d/1se1QgWQKbVgHYfOHHYJOE_G6bkOuyREq/view?usp=sharing

8. Malnourished Society and the Emergence of a new generation โดย Pat, Sol, Takrai and Tangte – ศึกษาปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน

https://drive.google.com/file/d/176SZwPVf6UlOPT0PzXPHmCr9ScELH-ds/view?usp=sharing

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567