PBL – Problem Based Learning วิมังสา 2558

ผ่านไปแล้วสำหรับวันแรกของการบันทึก VDO นำเสนอ PBL- Problem Based Learning บนเวทีห้องประชุมเพลินพัฒนา อาคารมัธยม โดยในวันนี้ (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) จะเป็นวันที่ ๒ สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตั้งแต่เวลา ๑๔.๔๕ น. เป็นต้นไป

และในวันพรุ่งนี้ (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจในการออกบูธ นำเสนอผลงาน PBL จากนักเรียนช่วงชั้นมัธยม ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โถงอาคารมัธยม ครับ

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร