P B L : Problem based learning 2021

พื้นที่การนำเสนอเพื่อนำพานักเรียนระดับมัธยมค้นหาตัวตน ค้นพบความชอบ ผ่านการทำโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

สำหรับภาคเรียนนี้ในระดับ ม. ต้น ใช้กระบวนการ Design thinking เพื่อให้นักเรียนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง ก่อนลงมือระดมไอเดียการแก้ปัญหา จนสุดท้ายออกมาเป็นโครงงานที่มีการแก้ปัญหาได้ตรงจุด

ในสถานการณ์ covid 19 แม้จะทำให้นักเรียนบางกลุ่มอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน แก้ปัญหาระหว่างการทำงาน แต่ก็เป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักยืดหยุ่น ปรับตัว จนสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชวนร่วมรับชมการนำเสนอ และเป็นกำลังใจให้นักเรียนผ่าน youtube live
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดการตามโปสเตอร์ค่ะ⬇️