Open House ช่วงชั้นประถม

ขอเชิญผู้ปกครองภายนอกที่สนใจ

เข้าร่วม Open House ช่วงชั้นประถมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

เวลา 9.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียนผ่าน Qr code ในโปสเตอร์ได้เลยค่ะติดตามรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซต์โรงเรียนเพลินพัฒนา

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564