“Infinite memories” ปัจฉิมชั้น 12 ปีการศึกษา 2559


ปัจฉิมนิเทศชั้น ๑๒ “Infinite memories” รุ่นที่ ๘ ความหมายดีๆ ที่ซ่อนอยู่ในตัวเลข หากลองวางเลข “8” เป็นแนวนอนจะปรากฏเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า “infinity” ซึ่งหมายถึง “ไม่มีที่สิ้นสุด” สะท้อนผ่านความรู้สึกดีๆ ดังคำพูดของเพื่อนคนหนึ่งว่า

๒๐ คน … ๒๐ ความฝัน … ๒๐ ทางเดิน ทุกคนล้วนแตกต่าง สิ่งหนึ่งที่ทั้ง ๒๐ คนมีเหมือนกัน “เรามีหัวใจเดียวกัน และจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป” ความทรงจำอันไม่มีที่สิ้นสุด

คุณทนง โชติสรยุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนาฝากข้อคิดสำคัญที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ชั้น ๑๒ ยามก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยมีใจความสำคัญว่า…

“ชีวิตในมหาวิทยาลัยปีแรกนั้น อยากให้นักเรียนได้ใช้เวลาทบทวนตัวเองอีกครั้งว่าเราชอบอะไร แต่ละสาขาที่มีให้เลือกเรียนนั้น เรียน และจบไปทำอะไร สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราค้นพบตัวเองได้ดีที่สุดคือการได้ฝึกงาน ได้เข้าใจลักษณะงาน และลองตอบตัวเองว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่เราชอบหรือไม่

พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่การทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นตั้งใจทำให้ดีที่สุดในเวลาอันจำกัด เราจะค้นพบตัวองมากขึ้นจากสิ่งที่เราตั้งใจทำ รายงาน การบ้าน ทำให้ถึงที่สุดมากกว่าที่ครูให้ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ แม้ต้องพบกับอุปสรรค หรือความล้มเหลว ล้มแล้วต้องลุกเป็น เรียนรู้จากความผิดพลาดนำมาเป็นบทเรียน ไม่ท้อถอยก้มหน้าว่าไม่สำเร็จ แต่จะเรียนรู้ว่า ‘ทำไม ไม่สำเร็จ’

การสร้างความสมดุลในชีวิต การเรียนในมหาวิทยาลัยไม่มีใครคอยเคี่ยวเข็ญ เราต้องรู้จักควบคุมตัวเอง อย่าปล่อยตัวเองตามอารมณ์ รู้จักการแบ่งเวลา ทั้งกิจกรรม และการเรียน กิจกรรมจะช่วยบ่มเพาะให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ถ้าเราสามารถทำกิจกรรมควบคู่ โดยไม่เสียการเรียน จะช่วยนำพาความสำเร็จได้ในอนาคต”

เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหมายในโอกาสพิธีปัจฉิมนิเทศเมื่อวันที่ ๓ กุุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนชั้น ๑๒ “Infinite memories” รุ่นที่ ๘ ทุกคนนะคะ ดูน้อยลง

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560