EC10.webp

อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข

กรรมการบริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
ที่ปรึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 1. นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 3. อนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 4. อนุกรรมการสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 5. อนุกรรมการวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 6. ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมจริยธรรม วุฒิสภา
 7. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร
 8. นักวิชาการส่วนกลาง ภาคีเครือข่าย EF Thailand Partnership
 9. กรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ
 10. อนุกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย คุรุสภา
 11. คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการการให้ทุนประเภท open grant กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 12. ที่ปรึกษามูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (คม.) สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2533)

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศศบ.) สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2530)

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศศบ.) สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) สาขาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2523)

Professional Development Course อาทิ

การพัฒนานักบริหารและผู้จัดการการศึกษาระดับสูง คณะศึกษาศาสตร์ (Mini M.ed) มศว.ประสานมิตร (2549)

หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ ตามมาตรฐานการโค้ชสากล รับรองโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) (2563)

ประสบการณ์การทำงานในอดีต (โดยย่อ)

ผู้บริหารโรงเรียน
1. โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
2. โรงเรียนจิตตเมตต์(ปฐมวัย)
3. โรงเรียนเพลินพัฒนา
4. โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการสมรรถนะเด็กไทย “Thailand Early childhood Competency” โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กับองค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย)

กรรมการอำนวยการสภาองค์กรเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

กรรมการเพื่อความเป็นกลาง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

อนุกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา(ปฐมวัย) ในคณะกรรมการสภาปฏิรูปประเทศ

อนุกรรมการจัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อนุกรรมการเด็กเล็ก ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการคัดสรรครูปฐมวัยดีเด่น ระดับประเทศ สนง.เลขาธิการคุรุสภา

หัวหน้าโครงการวิจัย วิกฤตเด็กปฐมวัยไทย : โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)

หัวหน้าโครงการวิจัย วิกฤตเด็กปฐมวัยไทย : โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในอดีต (โดยย่อ)

ร่วมจัดทำ “พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562”

ร่วมจัดทำ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562”

ร่วมจัดทำ “สมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 0 – 3 ปี และ 3-6 ปี พ.ศ.2552 และ 2561”

บรรณาธิการวิชาการ หนังสือ “เติบโตตามรอยพ่อ”พุทธศักราช 2560

บรรณาธิการวิชาการ “คู่มือการพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัย พุทธศักราช 2561”

บรรณาธิการวิชาการ “คู่มือการพัฒนาทักษะสมอง EFในเด็กวัย 7-12 ปี สำหรับพ่อแม่และครู พุทธศักราช 2561”

บรรณาธิการ “วิกฤตปฐมวัยไทย และแนวทางแก้ไข” 2560 จำนวน 5 เล่ม
1. วิกฤตปฐมวัยไทยและแนวทางแก้ไข
2. การใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย
3. การสร้างวินัยสำหรับเด็กปฐมวัย
4. การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม
5. การส่งเสริมความสามารถทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย