EC1.webp

คุณสุภาวดี หาญเมธี

ประธานคณะกรรมการ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา

คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการและหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นผู้บริหารหญิงเก่งคนหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในงานด้านสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทรักลูก มีบริษัทในเครือ อาทิ บริษัทรักลูกกรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารรักลูก Modern Mom Kids@school Highlight High Five รายการโทรทัศน์และอื่นๆด้านการพัฒนาสตรี เด็ก และครอบครัว รวมทั้งเป็นประธานสถาบันรักลูก

บทบาทหน้าที่ทางสังคมมีมากมาย อาทิ ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ เครือข่ายครอบครัว คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ , คณะกรรมการส่งเสริมสตรีและครอบครัวแห่งชาติ , คณะที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย