EC7.jpg

คุณสิติมา มุรธาทิพย์

กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง

ประวัติการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป้าหมายทางการศึกษา
อยากเห็นเด็กไทยได้รับการศึกษา ที่เหมาะสมและถูกต้องตามวัยและพัฒนาการของพวกเขา

ประสบการณ์
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย (มหาชน) พ.ศ.2532 - 2557
ผู้ปกครองอาสาเลี้ยงน้องหนูอนุบาล ช่วงชั้นอนุบาล โรงเรียนเพลินพัฒนา
พ.ศ.2555 - 2558
ประธานสภาครอบครัวเพลินพัฒนา พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน