EC9.webp

คุณศรัณธร แก้วคูณ

หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 / กรรมการ / ผู้แทนครู

ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์
ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส
ครูอาสาสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนรุ่งอรุณ ปี 2543 – 2546
โรงเรียนเพลินพัฒนา ปี 2546 ถึงปัจจุบัน

เป้าหมายทางการศึกษา
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง ยั่งยืน
ด้วยการเข้ามาทำงานด้านการศึกษา เนื่องจากเห็นว่าปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ คือ การศึกษา
จึงเข้ามาเป็นครู โดยมุ่งหมายที่จะพัฒนาเด็กๆ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ
และคุณธรรม นำมาเป็นเครื่องกำกับการใช้ความรู้ ความสามารถให้เกิดขึ้นในทางสร้างสรรค์ อันจะก่อประโยชน์แก่ตนเอง สังคมโดยรวม ประเทศชาติและโลกต่อไป