EC3.webp

คุณวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวณิช

กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/คหกรรม

จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการอบรมในด้านต่างๆ อาทิ IOD : Director Accreditation Program (DAP) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Corporate Secretary Development Program และมีความชำนาญการทางด้านการบริหารจัดการ โดยรับตำแหน่งต่างๆ คือ กรรมการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / กรรมการ บจก. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์ / กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟิกส์