EC15.webp

คุณวัฒนา พุ่มมะลิ

หัวหน้าช่วงชั้นมัธยม / กรรมการ / ผู้แทนครู

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป้าหมายทางการศึกษา

การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน หากประชากรในประเทศใดมีการศึกษาที่ดี ประเทศนั้นๆก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตามไปด้วย ดังนั้นการให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงเป็นภารกิจหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาทุกๆคน ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กรที่ให้บริการด้านการศึกษา ที่มีเป้าหมายเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนเปลงที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต เราจึงควรต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ พร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อร่วมสร้างและสนับสนุนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้น