EC11.webp

คุณทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการบริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นโรงเรียนที่สามารถสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้สังคมไทย ที่มีคุณสมบัติพร้อมเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งจากสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งผลกระทบจากความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก เพื่อให้แน่ใจว่าเยาวชนของเราจะมีความรู้ (Knowledge) มีขีดความสามารถ (Competencies) มีทัศนคติและค่านิยม (Values) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จ และมีบทบาทในทางสร้างสรรค์ต่อประเทศไทยและสังคมโลกในอนาคต

...ตั้งใจจะใช้ชีวิตที่เหลือ ทำงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของทั้งประเทศ ให้ดีขึ้น เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีความแข็งแรงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขให้ทันเวลา ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด...

ประวัติการศึกษา

1. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
พ.ศ.2555

เป็นรายที่ 14 นับแต่การก่อตั้งนิด้ามา 33 ปี ในฐานะเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในสังคมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง โดยนำเอาปัญหาของประเทศทางด้านการพัฒนาคน และด้านการศึกษา ซึ่งเป็นอุดมการณ์ทางสังคมมาเป็นภารกิจหลักขององค์กร แล้วดำเนินงานแบบธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เติบโต จากธุรกิจขนาดเล็กมาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และพัฒนาองค์กร จนได้รับการยอมรับว่า เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการมีบรรษัทภิบาลที่ดี และการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบที่อยู่ในเนื้องานที่เรียกว่า CSR in Process

2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555

3. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
พ.ศ. 2515

ตำแหน่งการทำงาน

1. อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2536-2561 หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า ซีเอ็ด ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งมั่นจะทำให้คนไทยเก่งขึ้น ก่อกำเนิดมาจากกิจกรรมนิสิตทางวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จึงเป็นองค์กรเดียวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เริ่มต้นจากอุดมการณ์ทางสังคม แต่ใช้วิธีการจัดการทางธุรกิจ มาทำให้เติบโตขึ้น ปัจจุบันเป็นธุรกิจสิ่งพิมพ์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นสำนักพิมพ์เชิงวิชาการรายใหญ่ ผู้จัดจำหน่ายหนังสือรายใหญ่ที่สุดและร้านหนังสือที่มีสาขามากที่สุด (ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดไปแล้ว 534 สาขาทั่วประเทศ)

2. ประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกชั้นนำ จัดการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2546 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,300 คน เน้นการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น เพื่อพัฒนาให้เด็กไทยเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยเลือกที่จะใช้วิธีบูรณาการสร้างสรรค์หลักสูตรใหม่ๆ ที่มีความหมาย และมีประโยชน์ใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และประสบการณ์ ระยะเวลาการเรียนรู้ ความถี่ และการประเมินผล เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นตามต้องการ

*ภาพได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่แล้ว

3. ประธานมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ก่อตั้ง 2554 โดยมีซีเอ็ดสนับสนุนการดำเนินงานหลัก มีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลน และพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย อย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง เพื่อให้คนไทยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า พร้อมๆ กับคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีขึ้น สามารถใช้ศักยภาพของตนเองช่วยพัฒนาให้ประเทศชาติเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยอาศัยเงินบริจาคหลักจากโครงการเงินทอนเพื่อน้อง ซึ่งเป็นเงินบริจาคของลูกค้าของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ในช่วงเริ่มแรกได้ร่วมกับซีเอ็ดบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนทั่วประเทศแล้วมากกว่า 4,000 โรงเรียน จำนวนมากกว่า 1 ล้านเล่ม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการอ่านหนังสือ รวมทั้งเผยแพร่สื่อที่จะช่วยให้คนไทยทั่วไปดำรงชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น

3. อนุกรรมการด้านธรรมภิบาล คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พ.ศ.2563-ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 2562-ปัจจุบัน

4. ประธานกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 2561-ปัจจุบัน

5. คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 2559-ปัจจุบัน

6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2558-ปัจจุบัน

7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยนครพนม 2563

8. คณะกรรมการวิจัยทรัพย์สินทางปัญญา และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 2562-ปัจจุบัน

9. คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ 2562-ปัจจุบัน

10. คณะกรรมการโครงการโรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน (การแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ 17,000 ร.ร.) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 2561-ปัจจุบัน

11. คณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติเพื่ออนาคตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Global Academy of the Future) 2561-2562

12. อนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 2557-2562 

13. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (Advisory Board) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2557-2559 

14. คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2556-2557 โดยเน้นการให้คำแนะนำด้านยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประเทศให้ทันเวลาภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด

15. ที่ปรึกษา สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 2530-2564

16. กรรมการอิสระ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2555-ปัจจุบัน

17. กรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 2517-ปัจจุบัน

“การแก้ปัญหาประเทศระยะยาว กับการแก้ปัญหาการศึกษา ต้องเป็นเรื่องเดียวกัน”

เพราะเมื่อแก้ปัญหาการศึกษาสำเร็จ จะเท่ากับแก้ปัญหาประเทศไปพร้อมกันด้วย ทำให้ประหยัดงบประมาณในการแก้ปัญหาภายหลัง ปีละมากกว่าแสนล้านบาท

“ทุกวิชาและทุกกิจกรรม ต้องมีความหมายต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต และมีส่วนสำคัญในการสร้างความแข็งแรงให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”