EC8.webp

คุณจันทนา เภกะสุต

หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล / กรรมการ / ผู้แทนครู

ประวัติการศึกษา
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต เอกประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์
โรงเรียนรุ่งอรุณ ปี 2540 ถึง 2546 โรงเรียนเพลินพัฒนา ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

เป้าหมายทางการศึกษา
อยากจะเห็นเด็กไทยโดยเฉพาะในวัยปฐมวัยได้รับการ อบรมเลี้ยงดูและได้ประสบการณ์ในการฝึกฝนทักษะชีวิตและพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ถูกต้อง
บนรากฐานของ self พัฒนาการ และ EF ภายใต้บรรยากาศของความรักความอบอุ่นของพ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง