EC4.webp

คุณครูศีลวัต ศุษิลวรณ์

กรรมการบริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนคุณภาพการศึกษา

หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนาโรงเรียนเพลินพัฒนา

จบการศึกษาด้านโบราณคดีและมนุษยวิทยา มีความสนใจด้านมานุษยวิทยา ศิลปวัฒนธรรม การเขียนสารคดี การผลิตรายการโทรทัศน์เชิงสารคดี และงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นครูผู้ร่วมงานวางแผนหลักสูตรและร่วมวางหลักการศึกษาในระยะก่อตั้งของโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งเป็นโรงเรียนแนวทางเลือกแห่งแรกๆของประเทศไทย มีประสบการณ์การทำงานที่โรงเรียนรุ่งอรุณในหน้าที่ครูประจำชั้น หัวหน้าสายวิชาสังคมศึกษา หัวหน้าพัฒนาการศึกษา และจัดการวัฒนธรรมในโรงเรียน ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา หลักการของหลักสูตร การจัดการหลักสูตร การออกแบบแผนการสอนการพัฒนาครู ฯลฯ