EC5.webp

คุณครูวีณา ว่องไววิทย์

กรรมการบริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการ

การศึกษา

รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ (บริหารงานบุคคล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

แนวคิดและทิศทางการศึกษาที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันและอนาคต
การสร้างพื้นที่ปลอดภัยและได้เรียนรู้ในโรงเรียน
การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายครอบครัวเข้มเข็ง
การสร้างระบบเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนที่มีศักยภาพแตกต่างกัน
กลยุทธ์และการบริหารองค์กรใหม่

ประสบการณ์

2521 ทำธุรกิจครอบครัว
2541 เป็นผู้ปกครองของโรงเรียนทางเลือกแห่งหนึ่งในสมัยที่มีการปฏิรูปการศึกษาในยุคแรกๆ
2545 ร่วมก่อตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนา

ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักอำนวยการ
ที่ปรึกษาช่วงชั้นมัธยม