การรับสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2568

PLEARN ADMISSION AY 2568 (2025)

แบ่งปัน

ติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียน

ชั้น 1

ประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2568

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่
วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2567

ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน

ดูเพิ่มเติม

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

สมัคร

ยังไม่เปิดใช้งาน

การรับสมัครนักเรียน

ชั้น 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1)

ปีการศึกษา 2568

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้น
สำหรับนักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่
ชั้น 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1)
1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562
ชั้น 2 (ประถมศึกษาปีที่ 2)
1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 และศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้น 3 (ประถมศึกษาปีที่ 3)
1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 และศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กำหนดการ

ระดับชั้น
วันที่
กำหนดการ
ช่องทาง
ชั้น 1
(ประถมศึกษาปีที่ 1)
20-31 พฤษภาคม 2567
เปิดรับสมัครเรียน
เว็บไซต์โรงเรียน

ขั้นตอนการสมัคร​

รับสมัครเรียนชั้น 1 ปีการศึกษา 2568

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

เอกสารประกอบ
การสมัครเรียน

เอกสาร
จำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน
1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน)
1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง
(กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง สวมชุดนักเรียน)
2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (เห็นหน้าชัดๆ ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ)
คนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด
1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport
(กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

หมายเหตุ รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ – ใบรับรองการเป็นนักเรียนขอเป็นตัวจริง

เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน

เกณฑ์การพิจารณา
รับเข้าเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1
- การสำรวจพัฒนาการของนักเรียน
- สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด แบบ Group Discussion