Gift for Giving #New normal

“Gift for giving” กิจกรรมที่เปิดพื้นที่สำหรับการฝึกฝนตนเองของเด็กๆช่วงชั้นที่ 2 ในคุณลักษณะหลายๆด้าน โดยเฉพาะการมีใจนึกถึงผู้อื่น เปิดจิตของการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน และยังเป็นพื้นที่ให้นักเรียนมีความถนัดและความสามารถพิเศษได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งการเป็นตัวแทนส่วนกลางฝ่ายต่างๆ นักร้อง นักดนตรี รวมถึงการเป็นพิธีกรด้วย

นอกจากนั้นการเปิดร้านค้าขายสินค้ามือสอง และของประดิษฐ์ งานฝีมือต่างๆ ยังช่วยฝึกฝนตนในทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร การวางแผน การทำงานเป็นทีม การคิดคำนวณรายรับ รายจ่าย เป็นต้น

สำหรับปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีเพราะอยู่ในรูปแบบ New normal คุณครูพาเด็กๆ เปิดตลาดของผู้ให้ไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สร้างความเพลิดเพลินในการค้าขายและจ่ายตลาดได้ไม่แพ้รูปแบบเดิมที่เคยจัด โดยกิจกรรมการแสดงต่างๆ ถูกถ่ายทอดสดไปที่ห้องเรียน และแบ่งรอบให้เด็กๆ แต่ละระดับชั้นหมุนเวียนกันไปช้อปภายในเวลาที่กำหนด โดยผู้ซื้อและผู้ขายต้องรักษามาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด โดยมีตลาดน่าช้อปจากทั้ง 3 ระดับ กำไรจากการเปิดร้านค้าในแต่ละชั้นจะถูกนำไปแบ่งปันในหลายพื้นที่ไม่จะว่าจะเป็น ชั้น 4 ที่บริจาคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ชั้น 5 จะนำเงินและสิ่งของเพื่อไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพี่ชั้น 6 ได้ระดมเงินสิ่งของเพื่อไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่มูลนิธิเด็ก และแบ่งปันถึงสัตว์จรจัดที่มูลนิธิหมาจรจัด บ้านพักสี่ขาเพื่อความสุข

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564