Gift for Giving ครั้งที่ 24

“Gift for giving”

กิจกรรมที่เปิดพื้นที่สำหรับการฝึกฝนตนเองของเด็กๆช่วงชั้นที่ 2 ในคุณลักษณะหลายๆด้าน โดยเฉพาะการมีใจนึกถึงผู้อื่น เปิดจิตของการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน และยังเป็นพื้นที่ให้นักเรียนมีความถนัดและความสามารถพิเศษได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งการเป็นตัวแทนส่วนกลางฝ่ายต่างๆ นักร้อง นักดนตรี รวมถึงการเป็นพิธีกรด้วย

นอกจากนั้นการเปิดร้านค้าขายสินค้ามือสอง และของประดิษฐ์ งานฝีมือต่างๆ ยังช่วยฝึกฝนตนในทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร การวางแผน การทำงานเป็นทีม การคิดคำนวณรายรับ รายจ่าย เป็นต้น

Gift for giving ครั้งนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเป็นครั้งที่ 24 (วันที่ 7 กรกฎาคม 2566) ในการจัดงานแต่ละครั้งคุณครูจะชวนเด็กๆ วางเป้าหมายคิดกิจกรรมเพื่อการระดมทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในครั้งนี้ก็เช่นกันทางช่วงชั้นได้รวบรวมของบริจาค และเงินที่ได้จากการออกร้านของเด็กๆ และคุณครูในช่วงชั้น รวมไปถึง กลุ่มการงาน ช่วงชั้นที่ 2 ที่มาออกร้านจำหน่ายภายในงาน และนำกำไร ที่ได้สมทบทุนให้กับมูลนิธิบ้านทานตะวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้เป็นเงิน 35,787 บาท ทางช่วงชั้นที่ 2 และตัวแทนนักเรียน จะนำไปส่งมอบให้กับมูลนิธิบ้านทานตะวันใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ค่ะ

การให้ไม่สิ้นสุด แล้วพบกันอีกครั้งในงาน Gift for giving ครั้งที่ 25 ในภาคเรียนวิริยะ นะคะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566