ESL Speaking club!

Speaking Club กิจกรรมชมรมนอกเวลาเรียนของพี่มัธยมเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในหัวข้อที่หลากหลายซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเรื่องที่นักเรียนสนใจ นอกจากนี้ยังฝึกทักษะการนำเสนอ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเปิดมุมมองใหม่ๆ จากเรื่องราวของผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ซึ่งมีตั้งแต่น้องๆ ชั้น 7 ไปจนถึงพี่ๆ ชั้น 12 ตลอดจนคุณครูมัธยมไม่จำกัดว่าต้องเป็นครูภาษาอังกฤษเท่านั้นได้มาร่วมฝึกการใช้ภาษาอังกฤษไปด้วยกัน กติกาง่ายๆ ในการร่วมกิจกรรม เป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ขัดจังหวะหรือพูดแทรก ร่วมตั้งคำถาม ร่วมแบ่งปันความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวก เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย

“ การจัดกิจกรรมแบบคละทำให้นักเรียนได้เห็นมุมมองจากคนหลายช่วงอายุทั้งพี่ๆ น้องๆ ต่างชั้น รวมถึงครูมัธยม และในแง่ของการเรียนรู้ก็นับเป็นการช่วยเหลือกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้คำศัพท์ต่าง ๆ หรือช่วยสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็น สำหรับน้องๆ ชั้น 7 ปีนี้สามารถร่วมกิจกรรมกับพี่ๆได้เป็นอย่างดี เพราะจากการประเมินในห้องเรียนรวมถึงโฮมรูมนักเรียนส่วนใหญ่กล้าแสดงออกและกล้าสื่อสาร รอให้ปรับตัวอีกสักนิด น้องๆ น่าจะมาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น นักเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ตลอดโดยไม่จำกัดจำนวน และไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกครั้ง หากนักเรียนรู้สึกสนใจในหัวข้อใดก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้ตลอดครับ ”

คุณครูภาณุวัฒน์ สายสมบัติ (ครูณุ) ครู ESL บอกเล่า

อย่างไรก็ตามการฝึกฝน ภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วนั้นจำเป็นต้องฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้การพัฒนาภาษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ชวนนักเรียนมัธยมมาเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เสริมคำศัพท์ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับชมรม Speaking Club ทุกวันอังคารช่วงเวลา 15.50 – 16.30 น.

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566