EDUCA 2020 : ประสานพลังคนรุ่นใหม่สร้างความเปลี่ยนแปลง

“เพราะโรงเรียนเป็นพื้นที่ให้เด็กได้เติบโตทั้งความรู้และความคิด จึงควรเป็นพื้นที่ปลอดภัย ให้เกียรติคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเด็ก ต้องให้ความสำคัญ กับการรับฟังกัน”

ติดตามการแลกเปลี่ยนความคิดจากคุณครูภูริทัต ชัยวัฒนกุล หัวหน้าช่วงชั้นฝ่ายมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา ในงาน EDUCA 2020 ในหัวข้อ “โลกหมุนไป ครูใหญ่หมุนตาม: ประสานพลังคนรุ่นใหม่ สร้างความเปลี่ยนแปลง” (A Year of the Young, A Challenge Chapter of Principal)” เป็นอีกหนึ่ง forum ในงานนี้ ที่เปิดโอกาสให้ครูใหญ่ทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของครูใหญ่อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครู และเด็ก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

โดย คุณครูภูริทัต ชัยวัฒนกุล หัวหน้าช่วงชั้นมัธยม

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563