7 วิธีเพิ่มความสนใจของนักเรียนให้ยาวนานขึ้น

7 Ways to Increase a Student’s Attention Span

1. Include Physical Activity

ใช้กิจกรรมที่ได้ขยับร่างกาย

2. Have “Attention Breaks”

สอนให้นักเรียนเข้าใจว่า การมีสมาธิจดจ่อ คือแบบไหน โดยใช้เวลาช่วงพักเบรก

3. Adjust Time Frames

แบ่งการสอนออกเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อให้เด็กจดจ่อกับการสอนแต่ละช่วง

4. Remove Visual Distractions

นำสิ่งที่รบกวนสายตา หรือ ดึงดูดสายตาของเด็กออกไป

5. Play Memory Games

ใช้ความท้าทายของการเล่นเกมจดจำสิ่งต่างๆ ทำให้เด็กสนใจมากขึ้น

6. Rate (and Change) Tasks

บางครั้งครูสามารถถามความเห็นของนักเรียนต่อการบ้านหรืองานที่ต้องทำด้วยการให้คะแนนความยากได้ และทำให้คุณครูพิจารณาได้ว่าควรจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบ้านหรือแบบฝึกหัดอย่างไร

7. Break Tasks into Pieces

ครูสามารถแบ่งงานที่นักเรียนต้องทำออกเป็นหลายช่วง สลับกับการเรียน และ พักเบรก