50 ปี 14 ตุลา 16  บทเรียนประชาธิปไตยและสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรรู้

ในวาระครบรอบ 50 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 วิชามานุษและสังคมศึกษา ช่วงชั้นมัธยม ชวนนักเรียนมัธยมเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย เป็นหมุดหมายสำคัญของกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของสังคมไทย

เมื่อ 50 ปีที่แล้ว นับเป็นครั้งแรกๆ ในประวัติศาสตร์ของสังคมไทยที่เยาวชนคนหนุ่มสาวและประชาชนจำนวนมาก ร่วมใจกันออกมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจากรัฐบาลเผด็จการทหารที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนาน

14 ตุลา 16 จึงกลายเป็นทั้งจุดเริ่มต้น แรงบันดาลใจ และบทเรียนเกี่ยวกับประชาธิปไตย ความฝัน ความหวัง ของผู้คนและสังคมมาโดยตลอด

นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายได้รับฟังการบรรยายโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอ.ปริญญาได้ชวนคิดชวนคุยถึงบทเรียนของเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 ในหัวข้อ “50 ปี 14 ตุลา 16  บทเรียนประชาธิปไตยและสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรรู้”

นักเรียนได้สะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเองว่า…

“คนเราสามารถมีความคิดที่แตกต่างกันได้ และการมองเรื่องการเมืองต้องมองจากหลายมุมมอง”

“ประชาธิปไตยคือการที่เคารพ และรับฟังจากคนหลายฝ่าย โดยจะตัดสินอะไรก็ควรจะมีข้อมูลที่มากพอ และ ไม่ใช้อคติในการตัดสิน เพราะมันจะนำพาไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรง เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในเหตุการณ์ 14 ตุลา”

“เราควรทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ควรตัดสินเรื่องโดยปราศจากการหาคำตอบว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นความจริงหรือไม่ หรือมองเรื่องเหล่านั้นเพียงแค่ด้านเดียว”

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมตอบปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ซึ่งเป็นการดึงประเด็นจากเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 มาเป็นชุดคำถามในกิจกรรม โดยประกอบด้วยประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ระบบเศรษฐกิจ ระบอบการเมืองการปกครอง สัตว์ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

รวมทั้งมีการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “We are the ones who make a brighter day” ด้วย

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566