20 ปีเพลินพัฒนา 9 พ.ค. 2566

🌸 เริ่มแรกแรกที่ทาง วางตั้งต่ออิฐทอง ของผู้ก่อการดี มีจิตรวมเป็นหนึ่ง จึงพากันร่วมแรง ตั้งแปลงก่อเป็นสถานด้วยปญิธานแรงกล้า สถาปนา คุณค่าของมนุษย์ นับคนได้กว่าเจ็ดสิบ ไม่หย่อนหยิบโลเล เอาใจเทท่วมท้น ต้นเริ่มด้วยแนวคิด ชีวิตและวิถี ให้ดีงามตามระบอบ ชอบด้วย สติรู้คิด เผื่อแผ่มิตรเพื่อนผอง ตามครรลองรากไทย แตกกิ่งใบการเรียนรู้เป็นผู้เพลินกับการพัฒนา ยี่สิบปีผ่านมา บัดนี้

🌿 ณ บัดนี้ “ก้าว… พอ… ดี” คือพอดีพอเหมาะ เพื่อการเพาะเมล็ดพันธุ์ เคารพกันแม้แตกต่าง สร้างความกล้าทำ กล้าคิด สู่ผลสัมฤทธิ์ต่างสีสัน หนึ่งหมั่นรักเรียนเขียนอ่าน หนึ่งก่อด้านความดีงาม หนึ่งวินัยตามวัยดี หนึ่งสุขีสบายใจ หนึ่งอิสระไซร้จิงแจง เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกภายใน ให้รุ่มรวยงอกงาม เรียบร้อยตามประสงค์ ดำรงปณิธานท่านว่า เป็นร่องรอยอย่าเสื่อมสิ้น สืบสานถิ่นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ

🌿 ขึ้นใหม่ในกลกลอง นับแต่ตอนแรกที่ จึงคงมีวันนี้ได้ ทุกท่านคือส่วนหนึ่ง ถึงพร้อมด้วยพลังแห่งความก้าวหน้า สืบไว้ซึ่งความเป็นมา ปราชญ์ทั้งหลายจึงว่า ให้มองหน้าแลหลัง แลหลังดูรากเหง้ากำเนิด เพื่อก่อเกิดเพลินสร้างสรรค์ รู้เห็นทุกขณะปัจจุบันรู้เท่าทัน ดีงามจริงฯ

🌸 มาบัดนี้ ครบยี่สิบปีเพลินพัฒนา เราเริงร่ารื่นย์รมย์ สมพิจารณ์แจ่มจำรัส โสมนัสปรีดา จึงพากันรวมรุ่น สุนทรีย์รื่นเริง บันเทิงทั่วทุกแห่งหา ชวนกันมาร้องรำ ทำดนตรีบรรเลง เล่นเพลงเสนาะเพลิดเพลิน เจริญจิตเจริญใจให้ถือเป็นเกียรติยศ เพื่อเริ่มทศวรรษใหม่ ปรากฏสืบไปเบื้องหน้าเท่านาน

ประพันธ์โดย

ครูเกม ครูนัน ภูมิปัญญาภาษาไทย

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566