WALS 2020 : ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาแบบ New normal

สถานการณ์ COVID – 19 แม้จะทำให้การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไป แต่เป้าหมายการพัฒนานักเรียนยังคงเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดิม ดังนั้นการพัฒนาครู พัฒนาระบบ และการเก็บข้อมูลเพื่อทานซ้ำตนเองเพื่อการพัฒนาจึงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 ฝ่ายมัธยมได้เข้าร่วมการนำเสนอ Online กับนักการศึกษา นักวิจัยทั่วโลกที่เข้าร่วม  World Association of Lesson Studies: WALS 2020 โดยได้รับโอกาสในการเป็น Live chair/facilitation request from WALS 2020 Online  organising committee  ซึ่งเป็นการนำเสนอแบบ Poster Session :  “Home-based Learning Community(HBLC) Development using online lesson study and Professional Learning Community(PLC) during the COVID-19 crisis. Plearnpattana Secondary School, Thailand”.

การนำเสนอครั้งนี้เน้นช่วยกันคิดเพื่อแก้ไขปัญหา (Decision making and Problem Solving) ของครูว่าจะช่วยกันออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้เหมาะกับนักเรียนที่เราร่วมกันรับผิดชอบ และเมื่อมีเหตุระหว่างทางจะร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และเชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยคิดหาทางออกสำหรับปัญหาใหม่ เพื่อให้นักเรียน – ครูไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

จากสถานการณ์ COVID19 ทำให้เมื่อต้นภาคการศึกษาฉันทะ 2563 ทีมคุณครูมัธยมโรงเรียนเพลินพัฒนาได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ HBLC ผ่านความตั้งใจและทุ่มเทเพื่อจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้นักเรียน ในการจัดการเรียนรู้นั้นได้เกิดกระบวนการพัฒนาบทเรียน HBLC ขึ้น ถึงแม้จะเป็นการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือออนไลน์ก็ตาม ทำให้ทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นได้เข้ามาร่วมสังเกตชั้นเรียนผ่าน zoom ซึ่งห้องเรียนหนึ่งที่เป็น model การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) โดยมีทีมครูและผู้เชี่ยวชาญได้เข้าไปเรียนรู้และเก็บข้อมูล นั่นคือห้องเรียนวิชามานุษและสังคมศึกษาของครูอุ้ม – คุณครูสริตา มยูขโชติที่เป็น model teacher และ ครูพัด คุณครูพิพัฒน์ น้อยพิทักษ์ ครู buddy teacher และทีมคุณครูทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการ Online Lesson study and PLC ว่า

  1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แท้ที่จริงอาจจะทำให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียม ที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือได้ในทุกที่ ทุกเวลาผ่านเครื่องมือออนไลน์
  2. การจัดการเรียนรู้และการพัฒนานักเรียนที่มีประสิทธิภาพเกิดจากความตั้งใจในการพัฒนาตนเองและการแก้ปัญหาเป็นทีมของครู โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสะท้อนคิดและเติมเต็มเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่งผลให้เกิดบทความจากกระบวนการของครูทั้ง 2 ท่านและจากห้องเรียน HBLC ของครูมัธยม ผ่านการพิจารณาของ Wals committee ให้ร่วมนำเสนอในงาน Wals 2020 ในรูปแบบ Online Poster Session  (ผ่าน zoom)

นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวการแชร์บทเรียนของแต่ละประเทศในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันหรือ Lesson Study ในช่วง COVID19 โดยเน้นด้านการพัฒนาครู พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาบทเรียนร่วมกันออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค New Normal และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา

เรื่องเล่าโดย ครูภูริทัต ชัยวัฒนกุล หัวหน้าช่วงชั้นมัธยม

4 ธันวาคม 2563