10 สิ่งที่ผู้เรียนมักจะให้ความสนใจ (และวิธีใช้ในการสอนออนไลน์)

10 Things That Learners Pay Attention To (And How to Use Them in eLearning) 

1. Solutions to their problems ทางออกของปัญหาที่พวกเขามี

2. Comparisons การเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง

3. Visuals รูปภาพ

4. Questions คำถาม

5. Emotions ประสบการณ์ด้านอารมณ์

6. Stories เรื่องเล่า เรื่องราวจริง

7. Stories เรื่องเล่า เรื่องราวจริง

8. Controversy การใช้คารม

9. Brevity ความสั้นกระชับ

10. Lists หัวข้อย่อยที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น