โรงเรียนปรับการเรียนการสอนแบบวิถีใหม่ ในช่วงโควิด-19

เรื่องเด่นเย็นนี้

ในทุกๆ เช้า ของโรงเรียนเพลินพัฒนาแห่งนี้ เป็นที่ยังต้องให้เด็กได้เรียนรู้ ยังให้เด็กได้เรียนรู้ ในช่วงที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กว่า 1,300 คน 

ตัวอย่างการปรับการเรียนการสอนของโรงเรียนเพลินพัฒนา ในทุกๆ เช้าคุณครูจะใช้โปรแกรม ซูม สร้างปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบและร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ผ่านทางหน้าจอครั้งละ 30-45 นาที แล้วแต่ระดับชั้น ส่วนผู้ปกครองก็จะถ่ายคลิปพัฒนาการของนักเรียนส่งการบ้านมาให้ครู

ในเด็กเล็กและชั้นประถมทางโรงเรียนและครูจัดทำกล่องสื่อการเรียน โดยมีฝ่ายวิชาการและผู้เชี่ยวชาญแต่ละวิชา ช่วยคัดกรองและตรวจสอบคุณภาพ สำหรับเรียนรู้ได้ครั้งละ 2 สัปดาห์ ให้ผู้ปกครองมารับ และนำกลับมาส่งที่โรงเรียน โดยทางโรงเรียนเริ่มซักซ้อมระบบและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงนวัตกรรมการศึกษาที่ออกใหม่ และเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัด ของโรคระบาดและหากมีสถานการณ์สุดวิสัยยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ปกติ หรือยังไม่ปลอดภัย พร้อมปรับหลักสูตรกลับไปเรียนที่บ้าน 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 แม้จะทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ปกติ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นใหม่ เพื่อไม่ให้นักเรียนพลาดโอกาสทางการศึกษา