แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยง

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยง

ด้วยกระบวนการพัฒนบทเรียนร่วมกันและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาตามแนวคิดโรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

โดย : คุณครูภูริทัต ชัยวัฒนกุล หัวหน้าช่วงชั้นมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา
ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2563