เสวนา การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง

“Education Transformation in the Post – COVID Era :
การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด”

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 การเสวนา เรื่อง

“ความท้าทายของโรงเรียนในวันที่โลกไม่เหมือนเดิม กับการสร้าง สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับอนาคต”

โดย
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ ประธานฝ่ายวิชาการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว หัวหน้าศูนย์แนะแนว โรงเรียนสาธิต มัธยม จุฬาฯ

คุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ Culture Transformation Workstream LeaderIntegrated Business Excellent
SCG Cement – Building Material Co., Ltd

ดำเนินรายการ โดย
คุณครูวีณา ว่องไววิทย์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักอำนวยการ โรงเรียนเพลินพัฒนา

โดย ส่วนสื่อสสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564