เล่น ทราย น้ำ กับน้องเตรียมอนุบาล

หากสังเกตเวลาที่เด็กๆ ได้เล่นทราย หรือน้ำ เด็กๆ จะเล่นอย่างสนุกสนาน ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพราะของเล่นที่ดูธรรมดาๆ นี้ เป็นสิ่งที่ท้าทายและตอบสนองต่อความกระหายใคร่รู้ของพวกเขา และก่อเกิดการเรียนรู้ได้มากมาย

“เพลินน้ำทราย” สำหรับน้องเล็กวัยเตรียมอนุบาล คือความสนุก ท้าทาย น่าค้นหา เล่นซ้ำแล้ว ซ้ำอีกได้ไม่เบื่อ

ฐานน้ำ

คือความชื่นฉ่ำ ที่แสนสบายเมื่อได้เล่นน้ำ ได้กรอกน้ำ รินน้ำ เทน้ำจากขวดหนึ่งไปขวดหนึ่ง หากมองอย่างละเอียดแล้ว จะพบว่าเด็กๆ พยายามที่จะพัฒนาความสามารถของตนเองด้วยการฝึกฝนการใช้มือ การใช้การทำงานประสานกันระหว่างมือกับตา การเล่นกับน้ำยังช่วยให้เด็กๆ ได้เข้าใจธรรมชาติของน้ำ คุณสมบัติของน้ำ เช่น การเปลี่ยนรูป การเปลี่ยนสถานะ การไหล ระดับน้ำ เมื่อน้ำกับสีผสมผสานกันก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีช่วยแฝงความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆ ได้ด้วย

ฐานทราย

การได้สำรวจ สัมผัสทรายในกระบะ ทั้งขุดทราย เกลี่ยทราย กอบทราย โกยทราย ช่วยให้เด็ก ๆ ได้มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การตัก ตวงได้อย่างอิสระ ทั้งยังลงมือตกแต่งสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการ

การสร้างความคุ้นเคยกับทราย น้ำ จึงเป็นของเล่นจากธรรมชาติ ที่ช่วยสร้างพื้นฐานการเรียนรู้และสุนทรียภาพที่ละเอียดอ่อน เป็นการสั่งสมพัฒนาการการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565