เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 | ช่วงชั้นมัธยม

การเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนเพลินพัฒนา ช่วงชั้นมัธยม ประจำปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 24 มิถุนายน กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีการดำเนินงานและจัดการโดยตัวแทนนักเรียนชั้น 12 ที่อาสามาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

บรรยากาศในการเลือกตั้งเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นจากผู้สมัครรับเลือกตั้งและนักเรียนในช่วงชั้นมัธยม ก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทั้ง 3 พรรคได้แสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอนโยบายที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน การอภิปรายและการนำเสนอนโยบายที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ โดยมีการพูดถึงการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ การกีฬา และวิถีชีวิตของนักเรียนช่วงชั้นมัธยม

วันที่ 21 มิถุนายน นักเรียนช่วงชั้นมัธยมได้ใช้สิทธิ์เข้าคูหาเพื่อทำการลงคะแนนเสียง เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พวกเขาเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาสภานักเรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จากนั้นในวันที่ 24 มิถุนายน คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย

“กระบวนการเลือกตั้งมีความสำคัญต่อทั้งผู้มาใช้สิทธิเเละผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นกระบวนการที่ทำให้ทุกคนสามารถเสดงเจตจำนงเเละความคิดเห็น รวมถึงการมีส่วนร่วมกับการกำหนดทิศทางของโรงเรียน โดยหลังจากจบการเลือกตั้งเรามีความรู้สึกยินดีกับการที่พี่น้องในมัธยมได้ใช้เสียงของตนเองและยินดีกับการที่จะได้ทำตามนโนบายเพื่อพัฒนามัธยมให้ดีขึ้นอย่างสุดความสามารถ”

– เจได ประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 กล่าวถึงความสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย

“กระบวนการเลือกตั้งและหาเสียงเป็นสิ่งที่ดิฉันให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ได้นำเสนอจุดยืนให้นักเรียนในช่วงชั้นมัธยมได้เข้าใจพรรคเรา ได้เห็นถึงความตั้งใจและเป้าหมายของเรา แม้ว่าจะไม่ได้รับเลือกแต่ก็เป็นพื้นที่ที่มอบประสบการณ์ที่สนุกและได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง”

– แทนย่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียนกล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้สนใจสมัครเป็นประธานสภานักเรียนและสิ่งที่ตนได้เรียนรู้

“ตอน ม.5 คะน้าสนใจจะลงสมัครสภานักเรียนแต่ติดข้อจำกัดที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน จึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่จะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ จึงมีความตั้งใจที่จะมาทำเพื่อให้ได้ลองทำงานในบทบาทดังกล่าว ซึ่งเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญในการจัดการให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างยุติธรรม ทำให้ทุกพรรคมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตั้งไว้ ตั้งแต่วันประกาศรับสมัครไปจนถึงวันประกาศคะแนน เพื่อนำไปสู่ผลที่เป็นประชาธิปไตยจากการเลือกของผู้ที่มาใช้สิทธิอย่างแท้จริง”

– คะน้า อาสาสมัครที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเล่าถึงแรงบันดาลใจและความสำคัญของตำแหน่งดังกล่าว

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเลือกผู้นำที่ตรงกับความต้องการและวิสัยทัศน์ของตนเอง และเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบ และการเคารพสิทธิของผู้อื่น รู้คุณค่าของการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย ที่จะทำพวกเขาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย การใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง และ การรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีส่วนร่วมในสังคมอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต

บทความโดย คุณครูวสวัตติ์ ชาวประทุม
คุณครูวิชามานุษและสังคมศึกษา

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567