เรียน…รู้…เล่น แบบเพลินพัฒนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเฉพาะในวัยที่ทรงพระเยาว์ ได้รับการปลูกฝังในเรื่อง ‘การเล่น’ เรียนอย่างมีความสุข

จะเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่นดิน เล่นทราย ได้สัมผัสของจริง ส่งผลให้พระองค์ท่านเป็นคนที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รู้จักสังเกต…

รศ.เยาวพา เดชะคุปต์ อาจารย์ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ซึ่งปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว) ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาไทย’

ดิน ไม้ ทราย น้ำ

ธรรมชาติที่รายล้อมรอบตัว คือคลังความรู้อันมหาศาล

การได้สัมผัส จับต้อง รับรู้ได้ถึงความ แข็ง นุ่ม เปียก ชุ่ม ร้อน เย็น
โดยไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาว…
ยิ่งเล่น… ยิ่งสนุก
ยิ่งสนุก…ยิ่งซึมซับ
จะสอนการเขียนอ่าน การนับ หรือภาษา 
เพียงสอดแทรกเข้าไปให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
เด็กๆ ก็เรียนรู้ เข้าใจได้ ง่ายๆ