เรียนรู้จากเหตุการณ์ :ไฟไหม้โรงงานที่กิ่งแก้ว

ช่วงเวลาสั้นๆ ในกิจกรรมโฮมรูม ก่อนเริ่มเรียนรู้วิชาต่างๆ คือช่วงเวลาสำคัญที่คุณครูฝ่ายมัธยมจะพานักเรียนทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่จำเป็น ชวนคิด ชวนคุยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นอกเหนือจากวิชาการ เช้าวันนี้ “เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานที่กิ่งแก้ว” ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาชวนนักเรียนชั้น 9 พูดคุย โดยให้นักเรียนและคุณครูร่วมกันสะท้อน ผ่าน Padlet ช่วยเปิดมุมมองให้นักเรียนได้เห็นปัญหาในมิติต่างๆ เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทั้งยังได้เรียนรู้จากสิ่งที่เพื่อนเรียนรู้ ช่วงท้ายให้นักเรียน 1 คน ทำหน้าที่สรุปสิ่งที่เพื่อนและคุณครูสะท้อน เพื่อแบ่งปันมุมมองของกันและกัน
สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้ เชื่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขาได้รับรู้พิษภัยของสารเคมีอันตราย ไม่นิ่งดูดายหากต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เห็นใจ เข้าใจในความทุกข์ยากของผู้อื่น คุณครูและนักเรียนทุกคนร่วมส่งกำลังใจ
“เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือเหตุการณ์มาตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมา”
“อยากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เสียสละ”
“ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน และแสดงความเสียใจกับอาสาสมัครที่เสียชีวิต”

บางส่วนจากการร่วมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ขอให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ดูแลป้องกันตนเองและขอให้ปลอดภัยนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564