เรียนรู้การเกิด “ลม” ผ่านการทดลอง

การเรียนรู้ของ “พี่ชั้น 6” ที่สร้างขึ้นจากตัวผู้เรียน

คุณครูตั้งคำถาม..


ให้เด็กๆออกแบบการทดลอง
เมื่อเข้าใจหลักการของการเกิดลม
ก็เชื่อมโยงไปสู่ ลมทะเล ลมบก ได้ไม่ยากเลย

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565