เรียนรู้กระบวนการวิจัยผ่านการทำไข่เจียวฟู

จากภาคเรียนวิริยะถึงภาคเรียนจิตตะ คุณครูหน่วยวิชาประยุกต์ฯ ซึ่งได้มารับบทบาทสอนกระบวนการทำวิจัยในปีการศึกษานี้ ได้เกิดโจทย์ว่า จะทำอย่างไรให้งานวิจัยซึ่งเป็นเรื่องใหม่ และเรื่องยาก เป็นเรื่องไม่ยากและท้าทายสำหรับผู้เรียน


ครูจึงคิดโจทย์ที่สนุก และท้าทายให้กับนักเรียนด้วยคำถามวิจัยที่ว่า “ทำอย่างไรให้ไข่เจียวฟูที่สุด”  ซึ่งเป็นโจทย์ที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการสืบค้น การกำหนดตัวแปร การวัดและการบันทึกผล

นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะค้นหา ปรับปรุงสูตรไข่เจียวฟู เพื่อให้ได้สูตรที่ดีที่สุด บางกลุ่มวางแผนการใช้อุปกรณ์นอกเหนือจากที่ครูเตรียมให้

ในวันที่ลงมือปฏิบัติการ นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจกับกระบวนการเตรียมไข่เจียว ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ เครื่องครัว รวมถึงการใช้เทคนิคในการตีไข่ การเลือกภาชนะและวิธีการเทไข่ลงในน้ำมันร้อน ก่อนจะไปช่วยกันวัดความฟูของไข่เจียวที่เกิดขึ้น

เด็กๆ เริ่มมองเห็นภาพ “งานวิจัย” ผ่านเรื่องง่ายๆใกล้ตัว ผลลัพท์ที่ได้ไข่ฟูขึ้นมากบ้าง น้อยบ้างขึ้นกับตัวแปรต่างๆ ที่เด็กๆ ได้ร่วมกันคิดและวางแผน