เปิดให้เยี่ยมชมโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์

ในสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังไม่สามารถเปิดให้มาโรงเรียนได้ และโรงเรียนยังคงต้องเข้มงวดมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงได้ปรับรูปแบบการเยี่ยมชมโรงเรียน จากเดิมที่เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่และบรรยากาศภายในโรงเรียน ปรับเป็นรูปแบบ “ออนไลน์” ผ่าน Zoom meeting โดยจะร่วมพูดคุยกันในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • สภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่
  • การจัดการเรียนการสอนช่วงชั้นต่างๆ
  • ชุมชนแห่งการเรียนรู้
  • HBLC – Home Based Learning Community

รอบการเยี่ยมชมออนไลน์

  • ทุกวันอังคาร และวันพฤหัส แบ่งเป็น 2 รอบ

รอบเช้า 9.30 น รอบบ่าย 13.30 น.
ส่งลิงค์ Zoom ให้ผู้สนใจเข้าร่วมทาง SMS ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ลงทะเบียนเยี่ยมชม Online ได้ที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line ID : @plearnpattana
โทร 02 8852670 – 5 ต่อ 111 , 222 / 063 – 9247479 / 090 – 9270712

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564