เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

จุดเด่นการเรียนรู้ของโรงเรียน

Individual development plan

มีระบบการวางแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการเตรียมทักษะการทำงาน ที่สอดคล้องกับความถนัดของนักเรียน

Future essential skills development

มีสาระวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตให้กับนักเรียน ได้แก่

  • ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Creative and critical thinking skill) 
  • ทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น (Collaborative skill) 
  • ทักษะการนำเสนอ (Communication and presentation skill) 
  • วุฒิภาวะ (Maturity) และภาวะผู้นำ (Leadership) ผ่านโครงการภายใต้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning
  • โค้ดดิ้ง (Coding) และความตระหนักต่อนวัตกรรม (Innovation awareness)
  • ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และความฉลาดทางการเงิน (Money literacy)

Communicative and academic English proficiency

เน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการสื่อสาร และทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีโครงสร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่น พร้อมมีครูแนะแนวให้คำแนะนำ รองรับการเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) มีผลการทดสอบ O-NET ในสาระวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมกันไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน โดยที่ไม่มีสาระวิชาใดต่ำกว่า 30 คะแนน (ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบ O-NET มายื่น ทางโรงเรียนจะจัดการทดสอบให้)

2) มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดี

3) มีความรับผิดชอบ และเคารพกติกาที่ตกลงร่วมกัน

4) ผู้ปกครอง ให้ความสำคัญในการบ่มเพาะความรับผิดชอบ ความมานะอุตสาหะ การมีวินัยในตนเอง และการเคารพในสิทธิ และความแตกต่างของผู้อื่น ให้กับบุตรหลาน

กระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร

1) พิจารณาผลการทดสอบ O-NET หรือผลการทดสอบที่โรงเรียนจัดขึ้น ใน 3 สาระวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยคะแนนรวมกันจะต้องไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน และไม่มีสาระวิชาใด ที่มีคะแนนต่ำกว่า 30 คะแนน

2) นักเรียนจะต้องเตรียม การนำเสนอถึง “ความมุ่งหวังในการเรียนที่โรงเรียนเพลินพัฒนา” ต่อหน้าคณะกรรมการการคัดเลือก เป็นระยะเวลา 5 – 10 นาที และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมกรการคัดเลือก

3) ผู้ปกครอง จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการการคัดเลือก เพื่อให้มั่นใจว่า โรงเรียน และผู้ปกครองมีแนวทางในการพัฒนานักเรียน ในการบ่มเพาะความรับผิดชอบ ความมานะอุตสาหะ การมีวินัยในตนเอง การเคารพกติกา และทักษะการทำงานเป็นทีม ที่สอดคล้องกัน