เปิดปีการศึกษา 2563 New Normal HBLC พี่มัธยม

วันนี้พาไปชมบรรยากาศห้องเรียน HBLC วันแรกของพี่ๆ มัธยมกันบ้าง … หลายคนรู้สึกตื่นเต้น และรู้สึกแปลกใหม่กับการเรียนรู้รูปแบบนี้ หลายคนรู้สึกสนุกกับเกม และกิจกรรมต่างๆ ที่ครูจัดให้ หรือบางคนอาจยังรู้สึกเฉยๆ … ทุกเสียงสะท้อนคือข้อมูลสำคัญที่คุณครูต้องใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนทำงานร่วมกันเพื่อนำพานักเรียนทุกคนไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในช่วงชั้นมัธยม รูปแบบการเรียนรู้ในช่วงวิกฤต COVID – 19 คุณครูได้จัดตารางประจำวัน เพื่อส่งเสริมการมีวินัยและการกำกับตนเองของนักเรียน นักเรียนจะมีเวลาเรียนรู้กับครูและเพื่อนร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียน หรือรับการซ่อมเสริมและส่งเสริมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อยนักเรียนจะต้องบริหารเวลานอกตารางประจำวัน สำหรับทำงานที่ได้รับมอบหมายจากวิชาต่างๆ ในการช่วยงานของครอบครัว และเวลาอิสระสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ตามความชอบและความถนัดของตนเอง

  • ใช้ application Zoom ช่วงละ 80 นาที วันละ 3 – 4 ช่วง มีช่วงพักระหว่างเปลี่ยนช่วง ในแต่ละช่วงจะเป็นการบรรยาย/ให้ดูสื่อต่างๆ ประมาณ 30 – 40 นาที และนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือทำงานกลุ่มประมาณ 40 – 50 นาที
  • มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนในการเรียนรู้และช่วยเหลือกัน ทั้งนี้ Zoom มีเครื่องมือให้ครูร่วมกับนักเรียนและ / หรือแบ่งกลุ่มย่อยได้ ซึ่งครูอาจแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มโดยมีครูเวียนเข้าไปให้คำแนะนำ หรือนักเรียนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากครูได้โดยไม่รบกวนกลุ่มอื่น
  • ใช้ application หลากหลายในการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น หรือตอบคำถาม ที่ครูและนักเรียนแต่ละคนจะมองเห็นเหมือนกันในเวลาเดียวกัน เช่น Kahoot /Mentimeter/ google slide และอื่นๆ
  • มีกติกาเพื่อความปลอดภัยได้เรียนรู้ของทุกคน และส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Quotient / Intellligence)

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563