ชื่นใจ..ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ 19

ตลอดปีการศึกษา 2563 นี้ … ไม่เพียงนักเรียนเท่านั้นที่ได้เรียนรู้ผ่านการทำวิจัย สำหรับคุณครูก็ต้องทำวิจัยในชั้นเรียนหรือ R2R (Routine to Research) เช่นกัน นั่นคือการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย โดยคุณครูนำปัญหาหรือสิ่งที่อยากพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัย และนำผลลัพธ์ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“ต้นไม้ก็ต้องเติบโตในวัน เวลาที่เหมาะสม เด็กๆ ก็เช่นกัน เขาจะเติบโตและ ผลิบานในช่วงเวลาของเขาเหมือนกัน”

R2R ช่วยพัฒนาชั้นเรียน.. พัฒนาครู.. และพัฒนาเพื่อนครูได้อย่างไร ติดตามได้จากคลิปนี้ค่ะ

กล่าวสะท้อนการเรียนรู้

-ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชผู้ก่อตั้งและอดีตประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และก่อตั้งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

-คุณรวีวรรณ วัฒนมงคลหัวหน้าหน่วยพัฒนางานประจำสูงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

-นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ประธานคณะกรรมการดำเนินการ หน่วย R2R (งานประจำสู่การวิจัย) และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและฝ่ายคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

-นพ.สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุลที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2564