เติมความรู้ครูฝ่ายสำนักอำนวยการ

เติมความรู้ สร้างพลังในการทำงานให้ทีมคุณครูฝ่ายสำนักอำนวยการในช่วงปิดภาคเรียนผ่านเวิร์คช็อปสนุกๆ “Design Thinking” ที่ช่วยฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของช่วงชั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นภาพการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (Creative communications) ผ่านคำพูด สีหน้า ท่าทาง ที่จะช่วยลดความขัดแย้งสร้างความเข้าใจ เกิดความลื่นไหลในการประสานงานต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงข้อตกลงร่วมกันเพื่อการทำงานที่มีความสุข

ขอบคุณทีมคุณครูฝ่ายมัธยมที่มาช่วยนำกิจกรรม และให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564