เตรียมแผน HBLC ภาคจิตตะ 2563

วันนี้ (24 ธ.ค. 63 ) คุณครูทุกช่วงชั้นต่างเตรียมพร้อมวางแผนจัดการเรียนรู้แบบ HBLC ช่วงที่เด็กๆ ต้องหยุดอยู่บ้านในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนจิตตะ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะนำส่งแผนการเรียนรู้ สื่อต่างๆ รวมถึงบางระดับชั้นมีการรับกล่องเพลินในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

ช่วงชั้นอนุบาล

จะนำส่งแผนกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 ผ่านช่องทาง line ของ สส. ในแต่ละระดับชั้น โดยแผนกิจกรรม สามารถยืดหยุ่น และจัดปรับได้ตามบริบท และความสะดวกของแต่ละครอบครัว

ช่วงชั้นที่ 1

รับสื่อ แบบฝึก ใบงาน และอุปกรณ์การเรียนรู้ โดยสามารถวนรถรับที่ลาน P3 (ลานหน้าอนุบาล)

ชั้น 1 10.30 – 13.00 น.

ชั้น 2 8.00 – 10.30 น.

ชั้น 3 13.00 – 15.30 น.

ขอให้แจ้งครูประจำชั้น :
  • สำหรับครอบครัวที่ไม่สามารถมารับในเวลาตามตารางได้ เพื่อนัดหมายรับอีกครั้ง
  • บ้านที่มีพี่น้องอยู่ในช่วงชั้นเดียวกัน หรือต่างช่วงชั้น และต้องการรับพร้อมกัน
  • เขียน “ชื่อเล่น” “ชั้น” “เลขที่” นักเรียนตัวใหญ่ เห็นชัดเจนตอนมารับสื่อการเรียนรู้ด้วยนะคะ

ช่วงชั้นที่ 2

เฉพาะระดับชั้น 4 ที่ยังมีงานคงค้างส่งจึงขอให้นักเรียนทุกคนนำงานมาส่งที่ห้องเรียนชั้น 4 และรับเอกสารการเรียนออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

ชั้น 4/1 และ 4/3 8.30 – 10.30 น.

ชั้น 4/2 และ 4/4 10.30 – 12.00 น.

สำหรับครอบครัวที่มีน้องอยู่ช่วงชั้นที่ 1 สามารถมารับสื่อการเรียนรู้และส่งงานได้ตามตารางเวลาของช่วงชั้น 1 โดยแจ้งผ่านครูประจำชั้นเพื่อนัดหมายเวลา และขอให้นำถุงผ้าและกล่องสื่อสารมาด้วย (จอดรถได้บริเวณ P1)

ฝ่ายมัธยม

ในวันนี้ (24 ธันวาคม 2563 ) เวลา 8.00 – 16.00 น. นักเรียนสามารถเข้ามาเก็บหนังสือ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ และขอให้กลับบ้านทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ พร้อมเรียน HBLC ผ่าน zoom ตั้งแต่ 28 – 30 ธันวาคม 63

ส่วนการศึกษาพิเศษ

คุณครูการศึกษาพิเศษได้ดำเนินการรับกล่องจากทางช่วงชั้น และจะสื่อสารกับผูปกครองเพื่อมารับชุดการเรียนรู้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยขอให้ผู้ปกครองวนมารับงานจากครูการศึกษาพิเศษที่หน้าอาคารมัธยม

สำนักอำนวยการ

สนับสนุนการทำงานของช่วงชั้นและช่วยดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆ วันนี้ได้ร่วมกันใช้กระบวนการ Design Thinking ในการค้นหาความต้องการ และเข้าใจปัญหาที่พบเจอในการทำงาน จนในที่สุดก็สามารถระบุโจทย์ได้ชัดเจนเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน

สำหรับรายละเอียดการเรียนรู้ในภาคเรียนวิมังสาจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป