เตรียมพร้อมชั้น 6 ขึ้นชั้น 7

ฝ่ายมัธยมเตรียมพร้อมรับช่วงต่อนักเรียนชั้น 6 ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2563 เพื่อก้าวไปสู่ระดับมัธยมปีการศึกษา 2564 โดยมีทีมคุณครูจากฝ่ายมัธยมร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมสังเกตการณ์ชั้นเรียนทั้งรูปแบบ online ตั้งแต่ช่วง HBLC และ onsite ระหว่างภาคจิตตะ – วิมังสา โดยใช้เวลาสัปดาห์ละ 2 ชม. ซึ่งจะมีคุณครูแนะแนว และคุณครูประจำชั้นในปีการศึกษาหน้า หรือบางครั้งจะเชิญคุณหมอวินัดดา ปิยศิลป์เข้าร่วมสังเกตการณ์และกลับมาสะท้อนร่วมกันเพื่อส่งเสริมจุดที่นักเรียนทำได้ดีและพัฒนาสมรรถนะที่ต้องนำมาใช้ในระดับมัธยมต่อไป ทั้งยังได้จัด Pre – orientation บอกเล่าหลักสูตร เป้าหมาย วิถีชีวิตของมัธยมรวมถึงสิ่งที่ครูเห็นจากการไปสังเกต จุดที่อยากให้ผู้ปกครองพัฒนาก่อนการเป็นนักเรียนมัธยมด้วย

นอกจากนี้ยังมีการจัดสอบก่อนปิดภาควิมังสาเพื่อวัดพื้นฐานระดับความรู้ และสมรรถนะที่เรียกว่า Literacy 3 ด้าน ตามแนวทางของ PISA (Programme for International Student Assessment) เพื่อเตรียมต่อยอดให้นักเรียนมีสมรรถนะที่แข่งขันกับสากลได้ ในด้านการอ่าน – เขียน คำนวณ และ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐานสากลของสหภาพยุโรป โดยใช้ข้อสอบ OOPT : Oxford Online Placement test เพื่อวัดระดับ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบผลเป็นรายบุคคลเพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นมัธยมในช่วงปิดเทอม นอกจากนี้คุณครูประจำวิชาจะนำผลมาวางแผนสำหรับเตรียมการเตรียมความพร้อมนและจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนต่อไป

สำหรับการเตรียมพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษนั้น คุณครูจะมีแบบฝึกหัดออนไลน์ของหนังสือเรียน Explore Our World ให้นักเรียนทบทวนช่วงปิดภาคเรียนนี้ด้วย รวมทั้งให้นักเรียนอ่าน Xreading ผ่านระบบ online เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เห็นความก้าวหน้าของระดับ CEFR ที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีการศึกษาของนักเรียนมัธยม

ขณะเดียวกันในวิชาคณิตศาสตร์ฝ่ายมัธยมร่วมกับ LearnEducation ได้จัดระบบเรียนออนไลน์ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองขณะปิดเทอมอยู่ที่บ้านเพื่อฝึกการกำกับตนเองในการเรียนรู้ ปรับพื้นฐานและเติมเต็มทักษะทางคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ฝึกฝนความคล่องแคล่วในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ ก่อนเข้าสู่เนื้อหาวิชาที่ยากและซับซ้อนมากขึ้นในระดับมัธยม ด้วยเนื้อหาและแบบฝึกหัดที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่าจำเป็นต่อการนำไปใช้ในระดับมัธยมออกแบบให้สอดคล้องกับโรงเรียน

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564