ห้ อ ง พั ก ใ จ ค รู

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง

Education Transformation in the Post – COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 การเสวนา เรื่อง ห้ อ ง พั ก (ใจ) ค รู : เสริมพลังใจ ครู-นักเรียน รั บ มื อ ค ว า ม เ ค รี ย ด จากการเรียนรู้ออนไลน์ ยุค COVID-19″

โดย
– ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ ประธานฝ่ายวิชาการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
– ผศ.นพ.พนม เกตุมาน ประธานชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย
คุณครูภูริทัต ชัยวัฒนกุล ครูใหญ่ฝ่ายมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564