ห้องเรียนมัธยมผ่านการคัดเลือกจาก OECD

“แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะคิดสร้างสรรค์ และคิดวิเคราะห์” ช่วงชั้นมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา ผ่านการคัดเลือกจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ประเทศฝรั่งเศสให้ติดอันดับ 1 ใน 20 จากแผนที่เข้าร่วมจากทั่วโลกทั้งหมด 127 แผน โดยการ Peer review จากผู้ทรงคุณวุฒิที่อิงจากเกณฑ์ High functioning classroom

“โรงเรียนเพลินพัฒนามีจุดเด่นคือ ช่วงเวลาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติ และอภิปรายความรู้มีมากกว่าแผนอื่นๆ การพาไปภาคสนามที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนรู้สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน”

โรงเรียนเพลินพัฒนาเข้าร่วมโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านการประสานงานของ ผศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) และ ดร.ปวีณา จันทร์สุข (ผู้ประสานงาน) ตั้งแต่ปี 2559

Mr.Paul Collard,Chief Executive,Creative,Culture and Education (CCE) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก OECD ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะหลังรับฟังกระบวนการ PLC : Profession Learning Community และ วิธีการช่วยเหลือเรียนรู้ของโรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งสร้างความประทับใจให้ Mr.Paul เป็นอย่างมาก โดยโรงเรียนได้ส่งแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะคิดสร้างสรรค์ และคิดวิเคราะห์ของคุณครูวัฒนา พุ่มมะลิ (ครูเจ๋ง) ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา ไปเป็นตัวอย่างที่ใช้ในโครงการวิจัยกับนักเรียนชั้น 8 (ปี 2559) ร่วมกับโรงเรียนในประเทศไทยราว 100 โรงเรียน และโรงเรียนในประทศอื่นๆ อีก 11 ประเทศทั่วโลก

Mr.Paul Collard และ คุณครูภูริทัต ชัยวัฒนกุล (ครูภู) รองหัวหน้าช่วงชั้นมัธยมรับมอบเสื้อ “Supercoach”

ปี 2560 จากโครงการวิจัยดังกล่าว ครูเจ๋งทำหน้าที่เป็น Coach ให้กับคุณครูวีระพงษ์ ก๋าอินตา (ครูพงษ์) ครูในทีมธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา โดยครูเจ๋งและ คุณครูภูริทัต ชัยวัฒนกุล (ครูภู) รองหัวหน้าช่วงชั้นมัธยมจะช่วยเป็น Supercoach เพื่อฝึกอบรมต่อให้กับคุณครู สพฐ. ภาคกลางที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

เล่าเรื่องโดย คุณครูภูริทัต ชัยวัฒนกุล ผู้ช่วยหัวหน้าช่วงชั้นมัธยม

11 กันยายน 2561