สร้างสรรค์สื่อ e – learning กับคุรุสภา

เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 ทีมครูมัธยมร่วมเป็นวิทยากรเพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้ e-learning จัดโดยคุรุสภาเพื่อร่วมพัฒนาครูทั่วประเทศ ในห้วข้อสมรรถนะความเป็นพลเมือง เพื่อการรู้เท่าทันสื่อเท่าทันสังคม (Citizenship for media literacy and social awareness)

โดยมีทั้ง 3 ตอน

ตอนที่ 1

การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อเท่าทันสังคม

วิทยากร : ครูสิปปกร จันทร์แก้ว (ครูแอร์) ครูวิชามานุษและสังคมศึกษา

ตอนที่ 2

การบริหารจัดการเวลาและทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล

วิทยากร : ครูภัทรพงศ์ บำรุงรัตน์ (ครูม็อบ) ครูวิชาแนะแนว

ตอนที่ 3

รู้เท่าทันข่าวเท่าทันสังคม ผ่านกิจกรรมโฮมรูม

วิทยากร : ครูอินทิพร สดากร (ครูอิน) ครูวิชาแสนภาษา และครูสริตา มยูขโชติ (ครูอุ้ม) ครูวิชามานุษและสังคมศึกษา

เป็นอีกก้าวของความร่วมมือที่ทีมคุณครูมัธยมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เพื่อนครูด้วยกันได้นำไปปรับใช้ในชั้นเรียน ดูน้อยลง