สนามใหม่ในโรงเรียนเพลินพัฒนา (ลาน P5)

“เด็กของเราต้องเติบโต มีความคิดที่เปิดกว้าง ให้หัวใจที่อ่อนโยน อยู่กับกายที่แข็งแกร่งอย่างมีความสุข” เตรียมร่างกายให้พร้อมมาออกกำลังกายต้านโควิดกันเถอะ

ขณะนี้สนามใหม่ในโรงเรียนเพลินพัฒนา (ลาน P5) ใกล้เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้ว และเมื่อเร็วๆนี้คุณครูกับตัวแทนผู้ปกครองที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาได้มาร่วมพูดคุยแบ่งปันความคิดกันในเรื่องของกิจกรรมที่อยากเห็น ทั้งการส่งเสริมการออกกำลังกาย การกีฬา และการสร้างสัมพันธภาพอันดีในชุมชนเพลินพัฒนา ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการที่ดีตามมาด้วย

คุณทนง โชติสรยุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนาได้ร่วมบอกเล่าแนวคิดในการใช้กีฬาเพื่อพัฒนาน้ำหนักและส่วนสูงให้เติบโตสมส่วน โดยจัดกีฬาให้เหมาะกับช่วงวัย และเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน

ร่วมด้วย คุณครูวีณา ว่องไววิทย์ รองผู้อำนวยการ ชวนคุย ชวนเปิดมุมมอง “ความเชื่อมโยงใจกันของมนุษยชาติที่พบเห็นในการแข่งขันกีฬา” บรรยากาศที่อยากเห็นจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย และเป้าหมายที่มุ่งหวัง

การพูดคุยครั้งนี้ยังได้รับคำแนะนำดีๆ จากผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดพื้นที่เพื่อให้มีความปลอดภัย รวมถึงแนวทางการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

ขอบคุณแม่บี๋ พ่ออั๋น พ่อหมู พ่อโจ้ พ่อฉั่ง และคุณพ่อนักกีฬาอีกหลายท่านที่สละเวลามาร่วมพูดคุยให้ไอเดียดีๆกับโรงเรียนทั้งยังอาสาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อเด็กๆ และชาวชุมชนเพลินพัฒนา

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564