วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรม วิว ช.4/4

“ การเลี้ยงปลานิล🐟🐟 ร่วมกับการทำนากุ้ง🦐🦐 เพื่อช่วยบำบัดน้ำในนากุ้งก่อนปล่อยลงสู่ทะเล เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนเสื่อมโทรม ”


ชื่นใจได้เรียนรู้ ภาควิริยะ 2564 ของ ด.ญ.วิรดา พรรณหนอง (วิว) ชั้น 4/4 กับการนำเสนองานวิจัยที่ได้สืบค้นและศึกษาข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรม กระทั่งค้นพบว่าการปล่อยน้ำเสียจากการทำนากุ้งลงทะเลและป่าชายเลนคือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์น้ำตาย วิวจึงหาวิธีแก้ปัญหานี้โดยใช้แนวคิดเกษตรเชิงนิเวศโดยเลือกการเลี้ยงปลานิลคู่กับกุ้งก้ามกรามเพื่อบำบัดน้ำเสียในนากุ้งก่อนปล่อยน้ำออกสู่ทะเล


จากงานวิจัยครั้งนี้ทักษะที่วิวใช้ในการทำวิจัยคือทักษะการฟังอย่างตั้งใจ และทักษะการสืบค้นข้อมูล ส่งผลให้งานวิจัยของวิวมีความน่าเชื่อถือ ทักษะนี้จะติดตัวไปและจะช่วยไขข้อข้องใจได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเจอปัญหาวิจัยแบบไหนก็ตาม 🦀🦑