ร้อยอาชีพสู่ฝันครั้งที่ 11

” ขอให้เด็กๆ เก็บความฝัน และแรงบันดาลใจวันนี้ไว้ เราอาจทำหลายอย่างพร้อมกันได้ เราไม่จำเป็นต้องทำอย่างเดียว ถ้าเรารักและอยากทำ ให้ทำอย่างหนึ่งให้สำเร็จก่อน แล้วเราก็ทำสิ่งอื่นที่เรารักด้วยกันได้”

คุณหมอกุ้ง – พญ. วาสนา ประสิทธิ์สืบสาย
กุมารแพทย์

หนึ่งในวิทยากรงาน “ร้อยอาชีพสู่ฝัน”
ให้ข้อคิดกับเด็กๆ ช่วงชั้นประถมปลาย

สำหรับช่วงวัยนี้การพาเปิดประสบการณ์ ออกท่องเที่ยวโลกกว้าง หรือให้โอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายโดยไม่เคี่ยวเข็ญ ไม่มุ่งหวังความเป็นเลิศ เด็กๆ จะค่อยๆ เผยตัวตนออกมาว่ามีความรัก ความชอบในเรื่องใด หลังจากที่ได้เห็น ได้เรียนรู้มารอบด้านถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ก็สามารถแปรเปลี่ยนเป็นอาชีพในอนาคตได้

สำหรับกิจกรรม “ร้อยอาชีพสู่ฝัน ครั้งที่ 11” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยเพิ่มคลังข้อมูลสู่อาชีพที่หลากหลายให้กับเด็กๆได้

ในปีนี้มีอาชีพที่มาให้ความรู้ถึง 18 อาชีพ

โดยเด็กๆสามารถเลือกเข้าฟังได้คนละ 2 อาชีพที่สนใจ ได้แก่

1.กุมารแพทย์ – พญ. วาสนา ประสิทธิ์สืบสาย

2.นักโบราณคดี – ผศ.ดร. รัศมี ชูเดช

3.รุกขกร – คุณวาทินี คงคารัตน์

4.นักสังคมสงเคราะห์ – คุณอนันตธารา

5.นักแก้ไขการได้ยิน – คุณปรินทร์ ปริปุญโนชัย

6.วิศวกร – คุณวันรัตน์ สันติวิภานนท์

7.ผู้กำกับ – คุณชยนพ บุญประกอบ

8.ศิลปะบำบัด – คุณศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล

9.มัณฑนากร – คุณอภิชาต พันธุ์กระทึก

10.สถาปนิก – คุณสนทรรศ ศรีสังข์ / คุณวรัญญู มกราภิรมย์

11.นักวาดภาพประกอบ – คุณปรียศรี พรหมจินดา

12.นักดนตรีพื้นบ้านประยุกต์ – คุณต้นตระกูล แกวหย่อง

13.บรรณารักษ์ – คุณเปรมเกียรติ ศิริวัฒนะ

14.นักออกแบบของเล่น – คุณสุวิมล ศิริวงศ์

15.กราฟฟิค ดีไซน์ – คุณสุนทรีย์ พุ่มพยอม

16.นักธุรกิจเพื่อสังคม – คุณไอรีล ตรีตารศรี

17.นักกายภาพบำบัด – คุณเกว

18.สัตวแพทย์

ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะที่สละเวลาอันมีค่ามามอบประสบการณ์ดีๆ
ให้กับเด็กๆ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562